خانه » سیستم انکر ها

هیچ محصولی یافت نشد.

در یک تعریف کلی میتوان گفت از انکرها برای اتصال سازهها و تجهیزات )غیرسازهای – سازهای( به انواع مصالح پایه استفاده میشود. از موارد متداول اجزای غیرسازهای میتوان به اتصال نما، اتصال ساپورت تاسیسات سقف کاذب، وال پستها و از موارد متدوال اجزای سازهای، میتوان به اتصال کنسولها، تیرها و ستونهای بتنی و فلزی به مصالح پایه اشاره کرد.