انواع بست

بستهای لوله جهت مهار انواع لوله از جمله لولههای سرمایش گرمایش اسپرینکلر فاضالب آب سرد و گرم مصرفی خطوط لوله افقی و عمودی مطابق با سایز لوله مورد استفاده قرار میگیرند.

بست فاضلابی

این متن جهت نمونه است آن را متناسب با عنوان تغییر دهید .
محصولات

بست روکشدار

این متن جهت نمونه است آن را متناسب با عنوان تغییر دهید .
محصولات

بست کرپی

این متن جهت نمونه است آن را متناسب با عنوان تغییر دهید .
محصولات

بست چنگالی

این متن جهت نمونه است آن را متناسب با عنوان تغییر دهید .
محصولات
به این مطلب چه امتیازی میدهید؟